Loading...
Gleby 2017-06-07T12:46:48+02:00

Gleby występujące na terenie województwa podkarpackiego odpowiadają układowi fizjograficznemu oraz budowie geologicznej. Wyróżnić tu można gleby nizinne, wyżynne i górskie.

Na nizinnych terenach Kotliny Sandomierskiej występują głównie gleby bielicowe wytworzone z piasków, glin, iłów i utworów pyłowych. Znaczny obszar północnej części Kotliny Sandomierskiej zajmują gleby bielicowe wytworzone z piasków wydmowych. Na płaskowyżu Tarnogrodzkim duże powierzchnie zajmują gleby bielicowe wytworzone z utworów pyłowych wodnego pochodzenia.

W dolinach rzek Wisły, Sanu, Wisłoki i Wisłoka zalegają urodzajne mady. W rejonie Jarosławia, Przemyśla i Przeworska występują najlepsze gleby w województwie – czarnoziemy wytworzone z lessów. W rejonie Kotliny Sandomierskiej znajdują się ponadto w mniejszych ilościach gleby torfowiskowe i bagienne oraz czarne ziemie. Na Przedgórzu występują gleby bielicowe utworzone z lessów. Na terenie Pogórza Karpackiego oraz w kotlinie Dołów Jasielsko-Sanockich występują gleby brunatne i bielicowe pyłowe. Na obszarach wyżynnych i górskich zalegają głównie gleby brunatne i bielicowe, wytworzone ze skał fliszowych. W rejonie Beskidu Niskiego i Bieszczadów występują gleby brunatne i bielicowe gliniaste oraz tzw. gleby szkieletowe. Ponadto w rejonach górskich występują w mniejszych ilościach gleby bagienne i mady.

W ogólnej ocenie gleby województwa, poza nielicznymi wyjątkami należą raczej do gleb ubogich. Większość z nich zaliczyć można do IV i V klasy bonitacyjnej.

Stosunki glebowe i wodne, podobnie jak klimat mają istotne znaczenie w rozwoju produkcji winorośli. Winorośl jest krzewem, który ma bardzo rozwinięty system korzeniowy, korzenie potrafią sięgać nawet do 8 metrów w głąb. Podłoże powinno mieć, więc dobrą strukturę i być bogate w składniki pokarmowe. Gleba powinna być głęboka, gliniasto-piaszczysta, o większej pojemności wodnej. Podłoże podmokłe, torfowe i ilaste nie nadaje się do uprawy winorośli i krzewy będą źle rosły.

W Kotlinie Sandomierskiej, na całym obszarze dominują lżejsze gleby piaszczyste i piaszczysto-gliniaste, dobrze przepuszczalne i zwykle dość suche. Głównym ograniczeniem w rozwoju uprawy winorośli na tym terenie jest mało urozmaicona rzeźba terenu i niewielka powierzchnia dogodnych zboczy do uprawy. Jednak tam gdzie występują choćby niewielkie pagórki, czy też wyższe tarasy nadrzeczne, panują bardzo dogodne warunki do zakładania winnic. Najlepsze do tego tereny znajdują się w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, nad dolną Wisłoką.

Na Pogórzu Karpackim dominują gleby lessowe i lżejsze gleby gliniaste, także piaszczysto-gliniaste i kamienisto-gliniaste, niekiedy o typie gleb wapiennych. Bardzo dobre warunki do uprawy winorośli panują zwłaszcza w osłoniętych dolinach większych rzek. Dolina Wisłoki między Jasłem a Pilznem oraz dolina Sanu w okolicach Przemyśla, to tereny najodpowiedniejsze do zakładania winnic.

Natomiast Beskidy i Bieszczady odznaczają się ciężkimi glebami gliniastymi, często ze znacznym udziałem odłamków skalnych, przeważnie kwaśne, słabo rozpuszczalne. Na tego typu glebach możliwa jest jedynie amatorska uprawa winorośli i raczej pod ścianą domu lub murem.

Źródło:

  1. Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Warszawa 2006.
  2. http://www.e-ogrody.com/tygodnik/zakladamy_plantacje_wionorosli,55,208.html”> http://www.e-ogrody.com/tygodnik/zakladamy_plantacje_wionorosli,55,208.html z dnia 2.06.08

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz